Aydınlatma Metni

Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun Çerçevesinde Koray Grup Şirketleri Aydınlatma Metni

Koray Grup Şirketleri (“Şirket”) olarak kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak işlenmesine ve saklanmasına büyük önem vermekteyiz. Bu kapsamda sizleri kişisel verileri toplama, işleme amaçlarımız, yöntemlerimiz ve sizlerin Kanun’dan kaynaklanan haklarınızla ilgili bilgilendirmek isteriz.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

İlgili kişi olarak gerek web sitemiz üzerinden ve gerekse başvuru formu üzerinden Şirket veya Şirket adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler aracılığıyla tarafımızla paylaştığınız kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, Koray Grup Şirketleri kapsamında sizlerle iletişime geçerek, tanıtım, kampanya ve yine projeye ilişkin tarafımızdan talep etmiş olduğunuz bilgilerin iletilmesi amacıyla işlenmektedir.

Şirket olarak, veri sorumlusu sıfatı ile onayınız dahilinde ve 6698 sayılı Kanun’un 5/2 ve 6/3 maddelerinde yer alan hukuka uygunluk sebepleri çerçevesinde elde ettiğimiz kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar ya da teamülen işlenmesi gereken süre kadar ya da proje kapsamında tarafınızla yukarıda belirtilen amaç ve süreyle sınırlı olarak ve ayrıca talebinizin sona erdiğinin tarafınızca Şirket’e bildirilmesine kadar geçen süre boyunca muhafaza edilebilir.

Belirtmek gerekir ki; Şirket, kişisel verilerinizi, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar çerçevesinde, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan veya projenin kesin sona erme süresine kadar veya talebinizin sona erdiğinin tarafınızca Şirket’e bildirilmesine kadar geçen süre boyunca muhafaza etmek suretiyle işlemektedir. Kişisel verileriniz, Kanun’da açıkça belirtilmediği sürece, verinin saklanması için geçerli sebebin ve amacın varlığının devamı süresince veyahut da teamülen işlenmesi gereken süre kadar veya proje kapsamında tarafınızla iletişime geçilmesi talebinizin sona erdiğinin tarafınızca Şirket’e bildirilmesine kadar işlenecek, işleme amaç ve sebebinin ortadan kalkması veya sona ermesi halinde, silinecek, yok edilecek veyahut da anonim hale getirilecektir.

İşlenen Kişisel Verileriniz

Şirket, yukarıda ifade edildiği gibi size ait birtakım kişisel verileri kaydetmekte ve işlemektedir. Bu bağlamda Şirket’in sizlerle ilgili olarak işlediği veriler arasında özellikle aşağıdakiler yer alabilmektedir.

 1. Adınız, soyadınız,
 2. Mesleğiniz,
 3. E-mail adresiniz,
 4. Telefon numaranız (mobil, ev, iş),
 5. Adresiniz,
 6. Çalıştığınız şehir.
 7. Özgeçmişiniz.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir. Söz konusu haklarınızı kullanmak istediğiniz takdirde Koray Grup Şirketleri ile iletişime geçebilirsiniz. Koray Grup Şirketleri’ne ilişkin iletişim bilgileri işbu aydınlatma metninin sonunda dikkatlerinize sunulmaktadır. Bu bağlamda Koray Grup Şirketleri, kişisel veri sahibinin Kanun’un 11. maddesinde sayılan haklarını kullanması halinde, ilgili talepleri yerine getirecektir.

Görüş, öneri ve talepleriniz ile ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Unvan                         : Koray Grup Şirketleri adına;

Koray Gayrimenkul ve Yatırım Anonim Şirketi

Koray İnşaat Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi

Koray Yapı Endüstrisi ve Ticaret Anonim Şirketi

Telefon Numarası      : (212) 279 70 82 

Posta Adresi               : Ebula Mardin Cd. Maya Meridien Plaza N: 16 K: 10, Akatlar/Beşiktaş- İSTANBUL

E-posta adresi            : info@koray.com